top of page

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

VERKSAMHETSPOLICY

 

Metod Montage AB:s samtliga projekt ska ha en god arbetsmiljö med en säker och resurseffektiv produktion som innebär rätt kvalitet överlämnad i rätt tid och under minsta möjliga miljöpåverkan.

KVALITETSPOLICY

 

Metod Montage AB ska tillgodo se kundernas krav och förväntningar på våra produkter och tjänster. Kvalitet är centralt för allt vi gör och är därigenom en av våra viktigaste uppgifter. Ansvaret för kvalitetsarbetet ligger hos ledningen, men varje medarbetare är ansvarig för kvaliteten i sitt eget arbete. Kvalitetsarbetet ska medverka till att öka Metod Montage AB:s konkurrensförmåga och lönsamhet. Det ska underlätta verksamheten och säkerställa nöjda kunder och medarbetare.

Montering av bord.jpg
UTLOVAD KVALITÉ GENOM
 • Noggrann planering och upprättande av fungerande processer och rutiner

 • Leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar samt enligt gällande byggnormer och anvisningar

 • Leverera produkter och tjänster enligt avtalad tidplan och till avtalat pris

 • Upprätta stabila ansvars- och samarbetsformer med såväl kunder som leverantörer och underentreprenörer

 • Engagemang och kompetens hos varje medarbetare

 • Information till och dialog med kunder och medarbetare

 • Städade och väl organiserade arbetsplatser

 • Kreativa lösningar utan att för den sakens skull experimentera

   

MILJÖPOLICY

Metod Montage AB ska bidra till en hållbar utveckling för företaget, branschen och miljön. Det gör vi genom ett aktivt miljöarbete:

 • Uppfylla de lagar, förordningar och andra krav som finns rörande miljön

 • Kontinuerligt utveckla företagets miljöarbete

 • Skapa medvetenhet hos våra medarbetare och kunder genom information och öppna dialoger

 • Minimera miljöpåverkan på och runt våra arbetsplatser:

  • De byggnationer vi utför ska ha en lång livslängd och bidra till en hållbar utveckling

  • Vi strävar efter att använda material som kan återvinnas, återanvändas eller brytas ned för att ingå i ett naturligt kretslopp

  • Vi strävar efter att använda miljövänliga och energibesparande arbetsmetoder

  • Rätt hantering av restprodukter genom till exempel sanering, källsortering och återvinning

ARBETSMILJÖPOLICY

 

Verksamheten på Metod Montage AB ska bedrivas på ett sådant sätt att kraven enligt arbetsmiljölagen, avtal och anvisningar väl uppfylls. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter individuella förutsättningar och vid utformningen av arbetsmiljön ska detta ske i samverkan med medarbetarna. Alla medarbetare och övriga som utför arbete på våra arbetsplatser ska visa ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. Det åligger var och en att följa instruktioner och rutiner samt att vara uppmärksam på och genast rapportera risker för hälsa och säkerhet.

 

 

DÄRTILL SKA VI

 • Skapa en trivsam arbetsplats där risker för olyckor och ohälsa förebyggs

 • Skapa ett öppet och lyhört klimat där medarbetarna känner sig trygga

 • Eliminera alla upptäckta risker för ohälsa och olyckor

 • Förebygga och minimera risker för ohälsa och olyckor genom utbildning och medvetandegörande hos samtliga anställda

 • Hålla arbetsplatserna rena och organiserade

 • Genomföra systematiska skyddsronder vid behov

bottom of page